close
دانلود فیلم
موزه صنایع دستی

دانلود رایگان پایان نامه

موزه صنایع دستی
امروز شنبه 27 آبان 1396
تبليغات تبليغات

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

مطالعات موزه صنایع دستی

توضیحات

مطالعات موزه صنایع دستی

 

توضیحات مختصر ازپروژه:

چكيده:

معماري ايران در اعصار و قرون گذشته سير و روندي تكاملي و پيوسته داشته است اين روند و سير تا سبك اصفهاني در زمان قاجار بيشتر نمي‌پايد و متاسفانه در زمان قاجار سير قهقرائي و انحطاط خود را طي مي‌كند و بعد از اين ديگر معماري ايران آن طور كه در‌شان اين فرهنگ و تمدن كهن بوده است نتوانسته رخ بنمايد. در گذشته، معماران متبحر و استادان مسلم فن ساختمان در كشور ما از بين مردم و زندگي‌هاي ساده‌شان مي‌آمد. اما در زمان ناصرالدين شاه قاجار و ايجاد مدرسه دارالفنون و تدريس علوم و هنرهاي مختلف به شكل و شيوه غربي، معماران تحصيل كرده نيز خود را از فرهنگ عامه مردم جدا كردند و كم كم به عنوان موجوديتي غريب و منفك از افكار و زندگي مردم قرار گرفتند. ايران كشوري است با تمدن چندين هزار ساله و معماري بسيار غني. اگر قرار باشد موزه‌اي براي معماري داشته باشيم تمام سرزمين پهناور ايران يك موزه معماري است. آنچه مسلم است لزوم مكاني كه بتواند مردم و متخصصين را بياد گذشته فراموش شده خويش از جمله معماري غني و با ارزش خود بياندازد، احساس مي‌شود. مكاني كه در آن همگان از جمله معماران و متخصصين با نحوه فضاسازي و ارزش‌هاي پايدار در معماري گذشته آشنا شده و آن را مطابق، همراه و هماهنگ با بافت اجتماعي و خواست و نياز زندگي امروز ايران ايجاد نمايد معماران، گذشته خويش را پيش روي خود دارند و اين بار با احساس تعهد به هويت ملي و با توجه به نيازهاي بجا و ريشه‌اي مردم و فن ساخت و ساز امروز درباره معماري مي‌انديشند و گام بر مي‌دارند. موزه و مركز همايش‌هاي معماري با توجه به بعضي مفاهيم در معماري ايران، با مصالح روز و مطابق با فرم و توپوگرافي زمين شكل گرفته است و مي‌تواند با ارائه آثار معماري، تاريخ تمدن هنرها، آداب و رسوم، معرفي شخصيت‌ها و ارائه علوم و فنون وابسته به معماري و با برپايي مسابقاتي در زمينه تاريخ، فرهنگ و معماري به رشد و اعتلاي معماري و آشنايي همه اقشار جامعه با معماري ياري رساند.

 .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ———————————————————————– ۱

۱-۲- بیان مسئله ——————————————————————– ۲

۱-۳- ادبيات يا پيشينه تحقيق ———————————————————  ۵

۱-۴- اهداف علمی ——————————————————————  ۶

۱-۵- اهداف کاربردی  —————————————————————- ۶

۱-۶- ضرورتهای خاص انجام تحقیق —————————————————– ۶

۱-۷- نوع روش تحقيق —————————————————————  ۷

۱-۸- ساختار رساله  —————————————————————— ۸

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: پایداری اجتماعی

۲-۱-۱- مبانی نگرش فرهنگي – اجتماعي ———————————————– ۱۰

۲-۱-۲-  تفاوت هاي و شباهت نگرش فرهنگي -اجتماعي و  معنا گرا(سنت گرا)  —————– ۱۰

۲-۱-۳-  ظرف مكاني ،فرهنگ و روابط اجتماعي —————————————— ۱۱

۲-۱-۴- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی —————————- ۱۱

۲-۱-۴-۱- انسان شناسی شهری ——————————————————  ۱۲

۲-۱-۴-۲- شهر فضا —————————————————————- ۱۲

۲-۱-۵- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی —————— ۱۳

۲-۱-۶- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری ———————————— ۱۴

۲-۱-۷- پایداری اجتماعی ———————————————————— ۱۴

۲-۱-۸-  ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی ———————————————– ۱۷

۲-۱-۸-۱- مفهوم توسعه اجتماعی —————————————————– ۱۷

۲-۱-۸-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی ————————————————– ۱۷

۲-۱-۸-۳- شاخصهای آموزش و سوادآموزی  ——————————————— ۱۸

۲-۱-۸-۴- شاخصهای کار و عدم اشتغال  ———————————————–  ۱۸

۲-۱-۸-۵- شاخصهای مصرف ——————————————————— ۱۹

بخش دوم : شناخت موزه

۲-۲-۱- تعریف میراث فرهنگی ——————————————————–۲۰

۲-۲-۲- طبقه بندی میراث فرهنگی —————————————————- ۲۱

۲-۲-۳- میراث فرهنگی معنوی ——————————————————- ۲۱

۲-۲-۴- میراث طبیعی ————————————————————–  ۲۲

۲-۲-۵- تاريخچه پيدايش موزه  ——————————————————-  ۲۳

۲-۲-۵- تاريخچه پيدايش موزه ——————————————————– ۲۳

۲-۲-۵-۱- تعريف موزه  ————————————————————- ۲۳

۲-۲-۵-۲- موزه در بینش اسلامی  —————————————————– ۲۵

۲-۲-۵-۳- شورای بین‌المللی موزه‌ها ————————————————— ۲۵

۲-۲-۵-۴-  معرفی ایكوم ICOM  —————————————————-  ۲۷

۲-۲-۶- تاريخچه موزه در جهان——————————————————-  ۲۷

۲-۲-۷- نهادينه شدن موزه ها  ——————————————————– ۲۹

۲-۲-۸- تاريخچه موزه در ايران ——————————————————-  ۳۱

۲-۲-۹- انواع موزه ——————————————————————۳۵

۲-۲-۹-۱- موزه‌های تاریخی ———————————————————  ۳۵

۲-۲-۹-۲- موزه‌های علمی ————————————————————۳۶

۲-۲-۹-۳- موزه‌های تخصصی ———————————————————۳۶

۲-۲-۹-۴- موزه‌های منطقه‌ای  ——————————————————– ۳۷

۲-۲-۹-۵- موزه‌های فضای  آزاد——————————————————- ۳۷

۲-۲-۹-۶-  بناهای تبدیل شده به موزه  ————————————————- ۳۸

۲-۲-۹-۸- موزه‌های جدید ———————————————————–۴۰

۲-۲-۱۰-  خاستگاه موزه‌ها و چگونگی  ورود به ایران ————————————— ۴۱

۲-۲-۱۱- طبقه‌بندی موزه‌های ایران —————————————————- ۴۲

۲-۲-۱۱-۱-  موزه‌های علوم و فنون—————————————————–۴۳

۲-۲-۱۱-۲-  موزه‌های تاریخی و باستانی ————————————————۴۳

۲-۲-۱۱-۳- اكوموزه‌ها  ————————————————————- ۴۴

۲-۲-۱۱-۴- موزه‌های هنری و نمایشی ————————————————– ۴۴

۲-۲-۱۱-۵-  موزه‌های مردم‌شناسی —————————————————- ۴۴

۲-۲-۱۱-۶- موزه‌های اندیشمندان (خانه هنرمندان) —————————————-۴۵

بخش سوم :  مطالعات تطبیقی  ؛ معروف ترين موزه هاي جهان

۲-۳-۱- موزه آکروپولیس   ———————————————————– ۴۵

۲-۳-۲- موزه اورسی  —————————————————————- ۴۶

۲-۳-۳- مادام توسو  —————————————————————-  ۴۷

۳-۲-۴- موزه آرمیتاژ —————————————————————-۴۸

۲-۳-۵- موزه لوور پاریس ————————————————————-۴۹

۲-۳-۶- موزه پرادوی مادرید———————————————————–۵۱

۲-۳-۷- موزه اسمیت سونیان واشنگتن  ————————————————- ۵۲

۲-۳-۸-  موزه هنر میلواکی ———————————————————–۵۳

۲-۳-۹- موزه پارس —————————————————————–۵۶

۱۰-۲۹-۲ موزه هنرهای معاصر تهران ————————————————— ۴۹

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان  ————————————— ۶۰

۳-۲- جغرافیای تاریخی استان ——————————————————–  ۶۱

۳-۳- وجه تسمیه اهواز  ————————————————————– ۶۴

۳-۴- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان  ————————————————– ۶۷

۳-۵- ویژگی های طبیعی شهر اهواز  —————————————————- ۶۸

۳-۶- جمعيت و نرخ رشد آن درشهر اهواز ———————————————— ۷۰

۳-۷- گونه های گیاهی خوزستان —————————————————— ۷۱

۳-۸- وضعیت آب وهوایی ———————————————————— ۷۱

۳-۸-۱- نمودار آب و هوا ————————————————————– ۷۲

۳-۸-۲- نمودار دما  —————————————————————— ۷۳

۳-۸-۳- جدول آب و هوا  ————————————————————– ۷۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۴-۱- عرصه بندی موزه ها ————————————————————۷۵

۴-۱-۱- عرصه معرفی—————————————————————-۷۶

۴-۱-۲- عرصه اداری—————————————————————- ۷۸

۴-۱-۳-عرصه پژوهشی—————————————————————۷۹

۴-۱-۴- عرصه آموزشی  ————————————————————- ۸۰

۴-۱-۵-  عرصه خدمات رفاهی و عمومی  ————————————————۸۰

۴-۱-۶- عرصه خدمات پشتیبانی —————————————————— ۸۱

۴-۲- استاندارد های طراحی موزه ها—————————————————- ۸۵

۴-۲-۱- ارتباطات و دسترسی ها ——————————————————- ۸۵

۴-۲-۲-  سیرکلاسیون فضاهای نمایش ————————————————– ۸۶

۴-۲-۳- مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری) ———————————— ۸۷

۴-۲-۳-۱- طرح زنجیره ای————————————————————۸۸

۴-۲-۳-۲- طرح ستاره ای———————————————————— ۸۸

۴-۲-۳-۳- طرح بادبزنی   ———————————————————— ۸۸

۴-۲-۳-۴- مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری) ————————————— ۸۹

۴-۳- نورپردازی در موزه ها   ———————————————————-۸۹

۴-۳-۱- نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی ——————————————۸۹

۴-۳-۲- نور پردازی مصنوعی ———————————————————-۹۰

۴-۳-۲- پنجره ی دیواری————————————————————-۹۰

۴-۳-۳- پنجره ی سقفی  ———————————————————— ۹۰

۴-۳-۴- کلرستوریها  —————————————————————- ۹۱

۴-۴- اندازه در موزه ها —————————————————————۹۲

۴-۴-۱- تناسبات انسانی ————————————————————-۹۲

۴-۴-۲- ارتفاع مناسب برای دیدن——————————————————-۹۲

۴-۴-۳- اندازه ها و فضای نمایش ——————————————————-۹۳

۴-۵- نمایش در موزه ها   ————————————————————-۹۳

۴-۶- تاسیسات در موزه ها ———————————————————— ۹۴

۴-۶-۱- سیستم های حرارتی و برودتی————————————————– ۹۴

۴-۶-۲- سیستم برق —————————————————————-۹۵

۴-۶-۳- تجهیزات نظافت ————————————————————-۹۵

۴-۷- حفاظت و امنیت —————————————————————۹۷

۴-۷-۱- مقابله با سرقت ————————————————————–۹۷

۴-۷-۲- ایمنی در مقابل آتش ——————————————————— ۹۸

۴-۷-۳- نور———————————————————————– ۹۸

۴-۸- آب و هوا  ——————————————————————- ۱۰۰

۴-۹- حشرات ——————————————————————– ۱۰۰

۴-۱۰- فضاها و دياگرام روابط فضا ها  ————————————————-۱۰۱

۴-۱۰-۱- تالار ورودي ————————————————————- ۱۰۲

۴-۱۰-۲- گالري ها يا تالار نمايش آثار ————————————————–۱۰۳

۴-۱۱- کف موزه —————————————————————— ۱۰۳

۴-۱۲- مصالح پیشنهادی برای مفروش کردن فضاها   ————————————– ۱۰۴

۴-۱۳- کلیات معماری موزه ها  ——————————————————- ۱۰۶

۴-۱۴- نکاتی در باب معماری موزه—————————————————-  ۱۰۷

منابع:

‌‌‌‌‌[۱] بيهقي، محمود،  سبزوار شهر ديرينه هاي پايدار  چاپ اول بهمن،   ناشر كتابستان مشهد،۱۳۷۰٫

[۲] موزه – موزه مردم شناسی – برنامه فیزیکی – موزه های جهان                                               .

[۳] نويفرت،ارنست، نويفرت آرشيتكت داتا ( اطلاعات معماري)، مترجم: ر-ن- حامد، چاپ ششم، تهران: چاپخانه صنوبر، خرداد ۱۳۷۳٫

[۴] سازمان ميراث فرهنگي سبزوار،

[۵] د، كي، چينگ فرانسيس، معماري فرم فضا و نظم ، ۱۹۷۹، ترجمه: زهره قراگزلو، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۷۰٫

[۶] طرح جامع اقتصادي – اجتماعي- فرهنگي استان خراسان، چاپ سازمان برنامه و بودجه.

[۷] سنگ سفيدي، محسن، عبدالله زاده ثاني، محمد، سيماي شهرستان سبزوار، ناشر مولف، ۱۳۸۸٫

[۸] كسائي، طراحي اقليمي ، ناشر مولف، تهران: ۱۳۸۰٫

بعلت سوء استفاده از افراد سودجود منابع بطور خلاصه آورده شده

_______________

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۱۰۷ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

۱-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

۲-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

۳-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

۴-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

۵-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

هزینه محصول : ۱۹٫۰۰۰ تومان

حجم فایل :۴۱۵٫۵ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

دسته بندي: رساله های کارشناسی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد