close
تبلیغات در اینترنت

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان

توضیحات

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان

توضیحات مختصر ازپروژه:

دراین پژوهش ابتدا در فصل اول مقدمه وبعد بیان مسئله واهمیت وضرورت ان می پردازیم.ودر همین فصل به هدف های تحقیق می پردازیم. درادامه فصل متغیرهای تحقیق در ارتباط با موضوع وتعریف مفاهیم و اصطلات موردبررسی قرارمی گیرد.در فصل دوم به تاریخچه تحقیق اشاره شده و بعدبه بررسی واشنایی با دوره پیش دبستانی ورشد کودک پرداخته می شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه من : ۳

چکیده تحقیق.. ‌و

فهرست… ‌ز

فصل اول.. ۱۳

تاريخچه کلی.. ۱۴

کانون و گسترش آن.. ۱۵

فستیوال فیلم‌های کودکان و نو جوانان.. ۱۷

سینما. ۱۷

تاتر. ۱۸

پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.. ۱۹

چاپ کتاب… ۱۹

۱- ۱- فراغت : ۲۰

۱- ۱- ۱- کارکردهاي فراغت : ۲۱

۱- ۱- ۲-  تحولات کمي و کيفي در گذران اوقات فراغت : ۲۱

۱- ۱- ۳-  ضرورت برنامه ريزي براي اوقات فراغت : ۲۲

۱-۲-  پرورش کودک : ۲۳

۱-۲-۱- کودک و اجتماع : ۲۳

۱-۲-۲- روان شناسي تربيتي : ۲۴

۱-۲-۲-۱-  هدف هاي تربيتي بر بنياد دموکراسي : ۲۵

۱-۲-۲-۲-  هدف هاي تربيتي در اسلام : ۲۶

۱-۲-۳- هدف از پرورش کودکان : ۲۶

۱-۲- ۴- شرايط اجراي اصول و روش هاي صحيح تربيت : ۲۸

۱-۲- ۵- ويژگي هاي ذهني – شناختي کودکان : ۲۹

۱-۲-۶-  انطباق و سازگاري با محيط : ۳۰

۱-۲-۶-۱- شرايط انطباق با محيط : ۳۱

۱-۲-۷- تأثير سرگرمي هاي مفيد در زندگي : ۳۲

۱-۲-۸- تأمين امنيت و آسايش خاطر کودکان : ۳۴

۱-۲-۹- اعتماد به نفس، اميدواري وخوش بيني : ۳۵

۱-۲-۱۰- عدم پذيرش مسئوليت در کودکان : ۳۶

.۱-۲-۱۱- روش پرورش ذوق و قريحه، هنر و زيبايي شناسي در کودکان : ۳۷

۱-۲-۱۲- روش پرورش ديني و اخلاقي : ۳۸

۱-۲-۱۲-۱- پرورش ديني : ۳۸

۱-۲-۱۲-۲- تربيت اخلاقي : ۳۹

۱-۲-۱۳- نتايج و توصيه ها : ۳۹

۱-۳- روان شناسي کودک :.. ۴۱

۱-۳-۱-  مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد : ۴۱

۱-۳-۱-۱- تعريف رشد : ۴۱

۱-۳-۱-۲- مفهوم پختگي (رسيدگي) : ۴۲

۱-۳-۱-۳- مراحل رشد و تحول کودکان : ۴۳

شش سالگي.. ۴۳

الف) خصوصيات جسماني ـ بدني : ۴۳

ب) خصوصيات عقلي ـ ذهني : ۴۴

هفت و هشت سالگي.. ۴۴

الف) خصوصيات جسمي – حرکتي : ۴۴

ب) خصوصيات عقلي ـ ذهني : ۴۵

ج) خصوصيات عاطفي : ۴۶

د) خصوصيات اجتماعي : ۴۷

نه سالگي و ده سالگي.. ۴۸

الف) خصوصيات جسماني ـ حرکتي : ۴۸

ب) خصوصيات عقلي ـ ذهني : ۴۸

ج) خصوصيات اجتماعي : ۴۹

نتيجه گيري : ۵۰

۱-۳-۲- تفاوت رشد و پرورش : ۵۰

۱-۳-۳- نيازها و علايق کودکان : ۵۱

۱-۳-۳-۱- نيازهاي اساسي کودکان از ديدگاه روانشناسان : ۵۱

الف) نيازها از ديدگاه موري : ۵۱

ب) نيازها از ديدگاه مزلو : ۵۲

۱-۳-۳-۲-  نيازها وعلايق ذاتي کودکان : ۵۳

۱-۳-۳-۲-۱- فعاليت هاي ساختني : ۵۴

۱-۳-۳-۲-۲-  جمع آوري اشياء : ۵۵

۱-۳-۳-۲-۳-  معماري مصور و شکل هاي خنده دار : ۵۶

۱-۳-۳-۲-۴-  راديو و تلويزيون : ۵۶

۱-۳-۳-۲-۵-  روياهاي روزانه يا خيالبافي : ۵۷

۱-۳-۳-۲-۶- بازي : ۵۷

الف) کودک و بازي : ۵۷

ب) تعريف بازي : ۵۸

ج) فرآيند بازي : ۶۰

د) اهداف بازي : ۶۰

ه) بازي و رشد اجتماعي : ۶۲

و) بازي و ساخت شخصيت : ۶۳

ز) بازي و رشد هوشي : ۶۵

فصل دوم.. ۶۶

مطالعات تکمیلی.. ۶۶

۲-۱- اماکن فرهنگی.. ۶۷

۲-۲- فواید و مزایای مجموعه های فرهنگی.. ۶۷

۲-۳- برنامه فیزیکی.. ۶۸

۲-۴- استانداردها: ۷۱

۲-۴-۱- آکوستیک : ۷۲

۲-۴-۳- قاب صحنه. ۷۳

۲-۴-۴- ایمنی پشت صحنه. ۷۳

۲-۴-۵- ایمنی سالن.. ۷۳

۲-۴-۶- گالری و موزه. ۷۴

۲-۴-۷- کلاسهای دروس نظری و هنری.. ۷۵

۲-۵- کتابخانه ها. ۷۶

۲-۶- زمینهای بازی کودکان.. ۸۱

۲-۷- فضاهای اداری.. ۸۱

۲-۸- روند کار ۸۳

۲-۹- شرایط قرارگیری فضاهای اداری.. ۸۳

۲-۱۰- سیستم ها. ۸۳

۲-۱۱- مبلمان فضاهای اداری.. ۸۴

۲-۱۲- پارکینگ… ۸۴

۲-۱۳- نگاهی به مسائل سازه ای و تاسیساتی.. ۸۵

۲-۱۳-۱- سیستم ساخت… ۸۵

۲-۱۳-۲- سیستمهای سازه ای.. ۸۶

۲-۱۳-۲-۱- سازه دیوار باربر. ۸۶

۲-۱۳-۲-۲- سازه هسته برشی.. ۸۷

۲-۱۳-۲-۳- سیستم قاب صلب… ۸۷

فصل سوم.. ۹۱

سازمان : ۹۳

۱) معاونت توليد : ۹۴

۲) معاونت فرهنگي : ۹۶

گسترش فرهنگ كتابخواني.. ۹۹

ارتباط با همه بچه‌هاي ايران در هر جا. ۹۹

ج) پژوهش و تجربيات هنري : ۱۰۱

۴) معاونت اداري و مالي : ۱۰۳

الف) معماران : ۱۰۷

ب) کودکان : ۱۰۸

یک مشاهده مهم.. ۱۰۸

جاهای جالب… ۱۰۸

فصل چهارم.. ۱۱۲

ویژگیهای جغرافیایی استان خراسان : ۱۱۳

شهرستان سبزوار: ۱۱۳

تقسیمات اقلیمی ایران : ۱۱۴

تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران : ۱۱۵

اقلیم گرم و خشک(فلات مرکزی): ۱۱۶

منطقه نیمهبیابانی : ۱۱۷

منطقه بیابانی : ۱۱۷

مطالعات شهرستان سبزوار : ۱۱۸

بررسی ویژگیهای اقلیمی منطقه: ۱۱۸

الف) درجه حرارت در فصول مختلف : ۱۱۸

ب) میزان بارندگی و رطوبت هوا : ۱۱۹

ج) یخبندان : ۱۱۹

د) بادهای منطقه. ۱۱۹

شرایط اقلیمی سبزوار و آسایش انسان : ۱۲۰

اهداف طراحی اقلیمی : ۱۲۲

روشهای پیشنهادی: ۱۲۲

کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد : ۱۲۳

روشهای پیشنهادی: ۱۲۳

استفاده از نوسان روزانه دمای هوا : ۱۲۴

روشهای پیشنهادی: ۱۲۴

کسب حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم : ۱۲۵

روشهای پیشنهادی: ۱۲۵

تعیین جهت بهینه ساختمان با توجه به تابش آفتاب و باد غالب : ۱۲۶

بررسی میزان تابش آفتاب : ۱۲۶

تعیین جهت بهینه با توجه به باد غالب زمستانی : ۱۲۷

انتخاب مصالح متناسب با اقلیم : ۱۲۷

تابش آفتاب و سایه بان: ۱۲۸

منابع:

  1. فضا ، زمان ،معماری – زیگفرید گیدین- منوچهر مزینی – انتشارات علمی و فرهنگی – تهران -۱۳۷۴
  2. اطلاعات و داده های معماری-ارنست نویفرت چاپ ۲۰۰۷ – محمداحمدی نژاد ، انتشارات خط و خاک ،تهران -۱۳۸۴٫
  3. ایده ،فرم ،معماری –آیگن شیدمگ – سعید آقایی –سید محمود مدنی-انتشارات هنر و معماری –تهران -۱۳۷۷٫
  4. مفاهیم پایه درمعماری – ادواردت وایت- محمد احمدی نژاد-خط وخاک –تهران ۱۳۷۷ .
  5. راهنمای طراحی اقلیمی –مرتضی کسمائی –مرکز تحقیقات ساختمان مسکن – تهران -۱۳۶۸ .
  6. اقلیم در معماری – مرتضی کسمائی –شرکت خانه سازی ایران -۱۳۶۳٫
  7. ضوابط و مقررات شهر سازی – مدیریت شهر سازی – معاونت اداری و مالی-۱۳۷۴
  8. ۸ . افشار نادری ،کامران هم نشینی اضداد در معماری ایرانی – آبادی شماره ۱۹ ص ۶۸

** به دلیل سئو استفاده افراد سود جو فهرست بصورت کامل بارگذاری نشده !! 

_______________

توضیحات فایل :

فرمت: فایل Word  وشامل ۱۲۸ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۸٫۰۶ مگابایت

موضوع: رساله های کارشناسی,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 0:49

نظرات()

تعداد بازديد : 186

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

دانلود فایل های پاورپوینت . ..

دانلود مقالات معماری اسلامی

مقالات معماری

ایده های جدید در معماری

دانلود مقالات معماری یونان

دانلود مقالات معماری رم

دانلود پاورپونت سازه

دانلود سری 2

دانلود سری 3

دانلود سری 4

دانلود فایل های pdf

pdf سری 2

pdf سری 3

شیوه خراسانی

شیوه رازی

شیوه آذری

شیوه اصفهانی

آرشیو مجلات معماری

دانلود نشریه راه ساختمان ایران

کتب معماری

دانلود کتب معماری

معرفی کتب معماری

پروژهای دانشجویی

متره و برآورد

روستا 1 ، 2

تنظیم شرایط محیطی

انسان طبیعت معماری

ایده سری a

ایده در معماری

ایده سری b

مهندسی عمران

معماری اسلامی

آموزش نرم افزار

نرم افزار اسکچاپ

نرم افزار اتوکد

تریدی مکس+ویری

آموزش فتوشاپ

کرک نرم افزار ها+آموزش

نرم افزار رویت

شهر سازی

دانلود مجلات ویژه شهر سازی

معماری داخلی

دانلود مجلات طراحی داخلی

معماری منظر

دانلود مجلات معماری منظر

معرفی کارهای معماران بزرگ

زاها حدید

دنیس اسکات براون

لُکُربُزیه

دانلود فیلم های معماری

فیلم های سری اول

بانک پروژه و پایان نامه

بانک پایان نامه ها

آموزش اسکیس ، راندو و پرزانته

بحث تئوری راندو و پرزانته

راندو و پرزانته

تصاویر معماری

دکوراسیون

عکس های معماری

دانلود نقشه های معماری

ویلایی

فرهنگ سرا

نقشه های فاز 2

مسکونی

مبانی نظری معماری

مبانی نظری

دانلود رایگان مطالعات

مطالعات خانه سالمندان

مطالعات طرح 5

رساله های کارشناسی

آرشیو

پیوندهای روزانه

در خواست همکاری

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 159
کل نظرات : 310
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا : 8399
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 247
بازدید دیروز : 341
ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز : 2
آي پي امروز : 41
آي پي ديروز : 74
بازدید هفته : 2,204
بازدید ماه : 11,197
بازدید سال : 45,778
بازدید کلی : 1,753,534
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 18.208.211.150
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : جمعه 02 فروردین 1398

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

نظرسنجي

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟