close
تبلیغات در اینترنت

دانلود پایانامه کامل موزه آب

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

دانلود پایانامه کامل موزه آب

توضیحات

دانلود پایانامه کامل موزه آب

چکیده:

آب در حالات مختلف تأثيرات متفاوتي بر روي انسان دارد و هر کس به فراخور سن خويش بهره رواني خاص خود را از آن مي برد. آب درون استخرها که ترکيبات آنها با درخت ها و زيبايي هاي طبيعت باعث آرامش و راحتي روح انسان و توازن زيست شناختي او مي شود. آب جاري در رودخانه ها و کانال ها، با جريان دائمي و پويا شوق حرکت را در آدمي زنده مي کند. آب در آبشارها حالتي ديگر را در آدمي بيدار مي کند، عظمت آبي که جاري است، هيجان زائدالوصفي را در آدمي به وجود مي آورد.

استفاده از حالات مختلف آب در طراحي و معماري به منظور ايجاد احساسات مختلف، يکي از مباني طراحي عناصر معماري آبي، از جمله موزه هاي آب است

. در محيط دست ساز انسان آب به يکي از چهار شکل زير تبديل مي شود: يک نقطه، يک خط، يک آب نما(صفحه) يا يک مرز يا کناره.

آب در معماري حس هاي پنج گانه ما را به خدمت مي گيرد تا آن را با تمام کالبدمان احساس کنيم. چشم را نوازش ميدهد و به ما خوش آمد مي گويد، زمزمه آن در گوش ما را به سکوت و آرامش ناب دعوت

مي کند، تماس آن روي پوست ما پاکي و خلوص را به ارمغان دارد، رايحه تازه آن شادابي و نشاط ايجاد مي کند و مزه آن ياد آور حيات و زندگي مي باشد.

ترکيب آب با معماري بيش از هر چيز يک تجربه بصري است. حرکت جاري آب در مقابل ايستايي و ثبات معماري تضاد زيبايي دارد. نوري که از حرکت آب انعکاس مي يابد گويي بر روي سقف مي رقصد.

عناصر معماري آب با صداي خود پيام هاي دعوت را به اطراف مي پراکند و ساکنان بنا را به سوي خود مي خواند.

فهــــــــــــــرست:

چکیده

مقدمه

فصل اول

بخش اول: مباني نظري
۱-۱-۱- آب وجايگاه آن
۲-۱-۱- ممفهوم نمادين آب در اساطير كهن
۳-۱-۱- گوهروجودي وويژگي هاي آناهيتا
۴-۱-۱-آب از ديدگاه قرآن كريم
۵-۱-۱- آب در مذاق حافظ
۶-۱-۱- آب وچرخش سال
۷-۱-۱- آب وبلاگرداني
۸-۱-۱- آب ،نمادبركت
۹-۱-۱- آب ودرمان
۱۰-۱-۱- آب چهل ياسين
۱۱-۱-۱- آب تفال و حاجت خواهي

بخش دوم: نقش آب در طبيعت
۱-۲-۱- آب در طبيعت
۲-۲-۱- انسان وآب
۳-۲-۱- آب شيرين
۴-۲-۱- آب درصنعت
۵-۲-۱- كسب انرژي از آب
۶-۲-۱- آب وحمل ونقل
۷-۲-۱- تصفيه و توزيع آب
۸-۲-۱- آب وآلودگي

بخش سوم:
۱-۳-۱- آب درزندگي روزمره
۲-۳-۱- آب ومسئوليت هاي آن

بخش چهارم:آب ومعماري
۱-۴-۱- عناصرمرتبط باآب در معماري
۲-۴-۱- آموزش وكودك وآب
بخش پنجم:
۱-۵-۱- ايده ها و مفاهيم كلي در طرح موزه آب
۲-۵-۱- موزه و عملكرد آن

فصل دوم

بخش اول: جايگاه آب و جلوه هاي آن در معماري

۱-۱-۲- معبد آناهيتا
۲-۱-۲-چهل ستون
۳-۱-۲- پل خواجو
۴-۱-۲- سي وسه پل
۵-۱-۲- شاهزاده ماهان
بخش دوم: بررسي نمونه هاي مشابه داخلي
۱-۲-۲- موزه هنرهاي معاصر تهران
۲-۲-۲- باغ موزه آب قلهك
۳-۲-۲- موزه آب يزد(كركسيوني)
بخش سوم: نمونه خارجي
۱-۳-۲- موزه آب هلندآرنهوم(كركسيوني وكاربردي)
۲-۳-۲- موزه آب مورسيا(اسپانيا)
۳-۳-۲- موزه تاريخي سياميك(ژاپن)
۴-۳-۲- پارك تفريحي-آبي

فصل سوم:

بخش اول
۱-۱-۳- بررسي،تجزيه وتحليل نيازهاي پروژه
۲-۱-۳- برنامه ريزي سراي هستي بخش
۳-۱-۳- ساختار عملكردي موزه
۴-۱-۳- بررسي عملكردها
۵-۱-۳- حوزه معرفي و آموزش
۶-۱-۳- گالري ها
۷-۱-۳- واحد روابط عمومي و اموربين الملل
۸-۱-۳- امورآموزش وتبليغات
۹-۱-۳- آب وكودك

۱۰-۱-۳- حوزه پژوهشي
۱۱-۱-۳- حوزه خدمات رفاهي
۱۲-۱-۳- حوزه مالي واداري
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
بخش دوم
۱-۲-۳- نمودار وروابط اجزاءداخلي ساختمان
۲-۲-۳- انتخاب سيستم سازه هاي بهينه

فصل چهارم: طراحی موضوع

بخش اول
۱-۱-۴- لزوم تحليل سايت پروژه
۲-۱-۴- شناخت وتحليل سايت پروژه
۳-۱-۴- شهرتهران
۴-۱-۴- تقسيمات سياسي استان
۵-۱-۴- جغرافياي طبيعي استان
۶-۱-۴- پوشش گياهي
۷-۱-۴- زمين شناسي
۸-۱-۴- حركات فعال زمين
۹-۱-۴- حركات فعال زمين
بخش دوم
۱-۲-۴- حركات فعال زمين
۱-۲-۴- شناخت منطقه ۲۲
۲-۲-۴- پتانسيل هاي توسعه منطقه
۳-۲-۴- وضعيت اقليم وهواشناسي
۴-۲-۴- مشخصات جغرافيايي واقليم منطقه ۲۲ شهرتهران
۵-۲-۴- طرح تفصيلي منطقه ۲۲ شهرتهران
۶-۲-۴- امكانات منطقه ۲۲
۷-۲-۴- درياچه پارك چيتگر
۸-۲-۴- شبكه دسترسي به منطقه
۹-۲-۴- بافت قديم منطقه۲۲
۱۰-۲-۴- شهرك هاي موجود
۱۱-۲-۴- بافت جديد منطقه ۲۲
۱۲-۲-۴- تراكم جمعيت ومسكن در منطقه ۲۲
بخش سوم(به سوي طراحي)
۱-۳-۴- سايت
۲-۳-۴- عبورومروردرسايت
۳-۳-۴- ورودي هاي سايت
۴-۳-۴- ورودي به بنا

۵-۳-۴- مراكز فرهنگي اطراف سايت
۶-۳-۴- درختان
۷-۳-۴- آب
بخش چهارم:چگونگي شكل گيري حجم معماري

منابع

منابع فارسی

 

 • گزارش مقدماتي طرح قسمت اول از مرحله اول ، مهندسين مشاور نقش جهان پارس؛ خرداد ۱۳۷۵
 • موزه داري – تأليف: نوشين دخت نفيسي؛ تهران:سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و دانشگاه ها(سمت)؛ ناشر:سازمان ميراث فرهنگي کشور(پژوهشگاه)؛ چاپ: بهار۱۳۸۰
 • دفتري ازمعماري کوير(سيري درمعماري آب انبارهاي يزد)- تأليف: غلامحسين معماريان ناشر:دانشگاه علم و صنعت ايران؛ چاپ: دي ماه ۱۳۷۲
 • اسطوره ، بيان نمادين – تأليف: ابوالقاسم اسماعيل پور؛ ناشر: سروش(صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)؛ چاپ اول:۱۳۷۷
 • معبد آناهيتا کنگاور( کاوشها و پژوهشهاي باستانشناسي و بازسازي و احياي معماري معبد ناهيد و تاق گرا)- تأليف: سيف اله کامبخش فرد؛ ناشر: سازمان ميراث فرهنگي کل کشور؛ چاپ:۱۳۷۴
 • مجموعه مقالات دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران ارگ بم – کرمان(جلد نخست) ۲۹-۲۵ فروردين۱۳۷۸ ؛ ناشر: سازمان ميراث فرهنگي کل کشور
 • مجموعه مقالات دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران ارگ بم – کرمان(جلد پنجم) ۱۲-۷ اسفند۱۳۷۴ ؛ ناشر: سازمان ميراث فرهنگي کل کشور
 • موزه هاي جديد – تأليف: جوزف ماريا مونتانر؛ مترجم: اکرم بحرالعلومي؛ ناشر: اداره کل ميراث فرهنگي استان فارس؛ چاپ:۱۳۸۲
 • مجموعه اشعار فروغ فرخزاد- تأليف: ولي الله فرهاني؛ ناشر: آبفام؛ چاپ دوم: بهار ۱۳۸۱
 • رواق – فصل نامه تحقيقاتي در زمينه معماري و هنر- شماره ۳ ؛ تابستان ۱۳۷۸
 • تيشتر ۶ (خبر نامه پژوهشکده مردم شناسي در زمينه پژوهش هاي انسان و آب) ؛ سازمان ميراث فرهنگي کل کشور
 • تيشتر ۸ (خبر نامه پژوهشکده مردم شناسي در زمينه پژوهش هاي انسان و آب) ؛ سازمان ميراث فرهنگي کل کشور
 • موزه ها ۲۵- دوره جديد، شماره چهارم؛ شماره پياپي بيست وپنجم ؛ سازمان ميراث فرهنگي کل کشور ؛ پاييز ۱۳۷۹
 • موزه ها ۳۰- دوره جديد، شماره نهم؛ شماره پياپي سي ام ؛ سازمان ميراث فرهنگي کل کشور ؛ بهار ۱۳۸۱
 • موزه ها ۳۴- دوره جديد، شماره سيزدهم؛ شماره پياپي سي وچهارم ؛ سازمان ميراث فرهنگي کل کشور ؛ بهار ۱۳۸۲
 • موزه ها ۳۷- دوره جديد، شماره شانزدهم؛ شماره پياپي سي و هفتم ؛ سازمان ميراث فرهنگي کل کشور ؛ تير ۱۳۸۲
 • موزه ها (خبر نامه ايکوم ايران)- دوره جديد، شماره اول؛ شماره پياپي بيست وسه ؛ سازمان ميراث فرهنگي کل کشور
 • فصلنامه معماري و فرهنگ- شماره ۱۳؛ سال چهارم؛ بهار۱۳۸۲
 • فصلنامه معماري و فرهنگ- شماره ۱۴؛ سال سوم؛ تابستان۱۳۸۲
 • فصلنامه معماري ايران(ما)- شماره پياپي ۱۳+۱۲؛ بهار و تابستان۱۳۸۲
 • فصلنامه مهاب قدس- دوره جديد شماره ۲۵؛ زمستان ۱۳۸۲
 • آبادي- فصلنامه مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي- سال چهارم؛ شماره ۱۵ ؛ زمستان ۱۳۷۳
 • ماهنامه پژوهشي،آموزشي،اطلاع رساني- برنامه ريزي مديريت شهري- دوره جديد شماره ۳۸؛ سال چهارم؛ تير۱۳۸۱
 • شهرداريها- ماهنامه مطالعات و تحقيقات و اطلاعات- آگوست۲۰۰۲؛شماره ۳۸
 • همايش بين المللي قنات(مجموعه مقالات)؛ جلد اول؛ ناشر:شرکت سهامي آب منطقه اي يزد؛ ارديبهشت ۱۳۷۹
 • مجموعه متون اطلاع رساني(۳۲)به مناسبت برگزاري اولين همايش بين المللي انسان و آب ۱۵-۱۳؛مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگي کل کشور؛ تير ۱۳۸۱
 • موزه ملي آب ايران؛ سارا خورشيدي فرد؛ دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قزوين؛ شهريور۱۳۸۲
 • مرکز تجاري نيايش؛ شراره حريري؛ دانشگاه کاشان- دانشکده معماري و هنر؛ شهريور۱۳۸۲

منابع غیر فارسی

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  وشامل ۱۶۹ صفحه می باشد.

هزینه محصول :۹٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۷٫۵۶ مگابایت

نقشه ها و روند پروژه کانسپت هـدیـه ما به کسانی که این محصول را خریداری کردن 

 

موضوع: رساله های کارشناسی,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 21:0

نظرات()

تعداد بازديد : 188

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

دانلود فایل های پاورپوینت . ..

دانلود مقالات معماری اسلامی

مقالات معماری

ایده های جدید در معماری

دانلود مقالات معماری یونان

دانلود مقالات معماری رم

دانلود پاورپونت سازه

دانلود سری 2

دانلود سری 3

دانلود سری 4

دانلود فایل های pdf

pdf سری 2

pdf سری 3

شیوه خراسانی

شیوه رازی

شیوه آذری

شیوه اصفهانی

آرشیو مجلات معماری

دانلود نشریه راه ساختمان ایران

کتب معماری

دانلود کتب معماری

معرفی کتب معماری

پروژهای دانشجویی

متره و برآورد

روستا 1 ، 2

تنظیم شرایط محیطی

انسان طبیعت معماری

ایده سری a

ایده در معماری

ایده سری b

مهندسی عمران

معماری اسلامی

آموزش نرم افزار

نرم افزار اسکچاپ

نرم افزار اتوکد

تریدی مکس+ویری

آموزش فتوشاپ

کرک نرم افزار ها+آموزش

نرم افزار رویت

شهر سازی

دانلود مجلات ویژه شهر سازی

معماری داخلی

دانلود مجلات طراحی داخلی

معماری منظر

دانلود مجلات معماری منظر

معرفی کارهای معماران بزرگ

زاها حدید

دنیس اسکات براون

لُکُربُزیه

دانلود فیلم های معماری

فیلم های سری اول

بانک پروژه و پایان نامه

بانک پایان نامه ها

آموزش اسکیس ، راندو و پرزانته

بحث تئوری راندو و پرزانته

راندو و پرزانته

تصاویر معماری

دکوراسیون

عکس های معماری

دانلود نقشه های معماری

ویلایی

فرهنگ سرا

نقشه های فاز 2

مسکونی

مبانی نظری معماری

مبانی نظری

دانلود رایگان مطالعات

مطالعات خانه سالمندان

مطالعات طرح 5

رساله های کارشناسی

آرشیو

پیوندهای روزانه

در خواست همکاری

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 159
کل نظرات : 310
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 8399
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 260
بازدید دیروز : 341
ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز : 2
آي پي امروز : 42
آي پي ديروز : 74
بازدید هفته : 2,217
بازدید ماه : 11,210
بازدید سال : 45,791
بازدید کلی : 1,753,547
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 18.208.211.150
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : جمعه 02 فروردین 1398

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

نظرسنجي

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟